Phòng Đào tạo – Công tác học sinh

Chức năng và nhiệm vụ:

1. Công tác đào tạo:

 • Nghiên cứu yêu cầu thực tiễn, các điều kiện đảm bảo xây dựng chiến lược giáo dục và đào tạo (mục tiêu, quy mô phát triển, phương thức đào tạo, cơ cấu ngành nghề) của nhà trường; kế hoạch đào tạo (kế hoạch năm học, kế hoạch chiến lược);
 • Tổng hợp kế hoạch giảng dạy và thời khóa biểu của các khoa trình Ban Giám hiệu phê duyệt; giám sát việc thực hiện các kế hoạch này;
 • Theo dõi và báo cáo Ban Giám hiệu định kỳ hàng tuần về chất lượng học tập và giảng dạy chung của toàn trường; đề xuất các biện pháp khắc phục khi cần thiết;
 • Ký hợp đồng giảng dạy với các giảng viên căn cứ vào kế hoạch giảng dạy các khoa và định mức tài chính; thống nhất quản lý hồ sơ giảng viên;
 • Theo dõi, kiểm tra các cơ sở liên kết đào tạo;
 • Tiếp nhận, theo dõi và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đào tạo tại trường, các quy định chung của nhà trường;
 • Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật trong việc xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo;
 • Lập và theo dõi hợp đồng đào tạo, liên kết đào tạo, hợp đồng thuê mướn cho đào tạo.
 • Thực hiện công tác giáo vụ như của khoa đối với học phần chung và môn văn hoá phổ thông trung học.

2. Công tác học sinh:

 • Tiếp nhận học sinh trúng tuyển vào học, kiểm tra đầu vào, phân lớp và quản lí hồ sơ học sinh. Quản lý kết quả học tập chung toàn trường, quản lý hồ sơ cấp phát chứng chỉ, văn bằng và in thẻ học sinh;
 • Tổ chức các hoạt động của học sinh nhằm hỗ trợ cho công tác đào tạo. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các chương trình ngoại khóa có liên quan đến công tác đào tạo và học sinh;
 • Tổ chức đánh giá, nhận xét và cho điểm rèn luyện, khen thưởng, xét học bổng và kỷ luật học sinh. Thông báo kết quả học tập, rèn luyện và quyết định kỷ luật liên quan đến học sinh về gia đình, địa phương;
 • Xác nhận, cấp giấy giới thiệu, làm các thủ tục cho học sinh: vay vốn ngân hàng, khai báo tạm trú tạm vắng, nghĩa vụ quân sự, nghỉ học, thôi học, chuyển trường…;
 • Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng học sinh, tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh, làm đầu mối giải quyết và trả lời khiếu nại của học sinh;
 • Phối hợp với các ngành, các cấp, chính quyền địa phương nơi trường đóng, các bộ phận chức năng trong trường giải quyết kịp thời, đúng đắn các vụ việc, các vấn đề có liên quan đến học sinh.
 • Tổ chức các khóa huấn luyện, hội thảo chuyên đề, hỗ trợ kỹ năng phát triển nghề nghiệp cho học sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *