Phòng Kế toán

Chức năng và nhiệm vụ:

  • Thực hiện công tác quản lý tài chính; công khai tài chính hàng năm theo quy định;
  • Xây dựng các quy định nội bộ về cấp, phát, chi tiêu, sử dụng các nguồn vốn và kinh phí đảm bảo các nguyên tắc tài chính – kế toán; giám sát mọi hoạt động tài chính trong phạm vi Nhà trường;
  • Xây dựng hệ thống kế toán trong đơn vị; thực hiện các công việc chuyên môn thuộc chuyên ngành kế toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và cấp trên đúng với quy định của pháp luật;
  • Tổ chức thu, chi các nguồn vốn, kinh phí trong và ngoài ngân sách theo qui định; phối hợp với các đơn vị phòng, khoa nghiệp vụ thực hiện thanh quyết toán kịp thời các khoản chi tiêu mọi hoạt động của Trường;
  • Đề xuất dự toán thu chi, phương hướng, biện pháp cải tiến quản lý tài chính hàng năm; thay đổi, bổ sung, hoàn thiện chế độ tiêu chuẩn, định mức thu, chi;
  • Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động chung;
  • Phối hợp với các phòng, khoa trong Nhà trường để tìm nguồn vốn đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển của Trường;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *