Phòng Khảo thí – Kiểm định chất lượng

Chức năng và nhiệm vụ:

1. Khảo thí:

 • Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, văn bản pháp quy về công tác khảo thí;
 • Xây dựng kế hoạch chiến lược của đơn vị về công tác khảo thí và lộ trình thực hiện;
 • Phối hợp với Phòng Đào tạo ban hành và thực hiện các quy định cụ thể về kiểm tra, thi kết thúc học phần, quản lý và thông báo điểm kiểm tra, điểm thi đối với các bậc học, các loại hình đào tạo;
 • Tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần và hết môn theo đúng quy chế của , Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường; giải quyết các tồn tại vướng mắc về công tác phúc khảo bài thi;
 • Làm đầu mối xây dựng các lớp tập huấn, các đề án giúp các đơn vị trong trường phát triển công cụ lượng giá đào tạo phù hợp với thực tiễn;
 • Tổ chức xây dựng, quản lý quy trình và công cụ đánh giá đào tạo phù hợp với từng ngành học, môn học; tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi tự luận, vấn đáp và trắc nghiệm;
 • Định kỳ kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện công tác khảo thí theo yêu cầu;
 • Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác khảo thí.

2. Kiểm định chất lượng:

 • Giúp Hiệu trưởng triển khai các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp quy, xây dựng các quy định cụ thể để đảm bảo chất lượng giáo dục;
 • Xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng và tổ chức định kỳ tự đánh giá, đăng ký kiểm định chất lượng theo quy định của Trường Trung cấp Thông tin – Truyền thông Tp.HCM, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo;
 • Làm đầu mối tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thu thập tài liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá; tổng hợp hồ sơ đảm bảo chất lượng và lưu trữ tài liệu tự đánh giá; cập nhật cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục hàng năm;
 • Tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, đánh giá kết quả đầu ra, lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo và các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục, từ đó lập kế hoạch cải thiện chất lượng;
 • Định kỳ hàng năm báo cáo Hiệu trưởng, Trường Trung cấp Thông tin – Truyền thông Tp.HCM kết quả cải thiện chất lượng của Trường trên cơ sở báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường, kết quả đánh giá chương trình đào tạo, đánh giá đồng cấp, đánh giá kết quả đầu ra, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm tiếp theo;
 • Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng do Hiệu trưởng giao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *