Biểu mẫu học sinh

  1. QD17 Quy chế Đào tạo trình độ Trung cấp
  2. QD18 Nội quy học sinh

Học sinh tải biểu mẫu bên dưới:
(Học sinh có thể tải biểu mẫu trên trang Website của Trường )

STT Biểu Mẫu Links Tải
1  Mẫu HS_01-BẢN KIỂM ĐIỂM Mẫu HS_01-BẢN KIỂM ĐIỂM
2  Mẫu HS_02- ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI Mẫu HS_02- ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI
3  Mẫu HS_03-ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC VĂN HOÁ  Mẫu HS_03-ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC VĂN HOÁ
4  Mẫu HS_04- ĐƠN ĐĂNG KÝ THI LẠI MÔN HỌC_MÔ ĐUN  Mẫu HS_04- ĐƠN ĐĂNG KÝ THI LẠI MÔN HỌC_MÔ ĐUN
5  Mẫu HS_05- ĐƠN ĐĂNG KÝ, ĐIỀU CHỈNH  MÔN HỌC_MÔ ĐUN  Mẫu HS_05- ĐƠN ĐĂNG KÝ, ĐIỀU CHỈNH  MÔN HỌC_MÔ ĐUN
6  Mẫu HS_06 – ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ HỌC SINH  Mẫu HS_06 – ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ HỌC SINH
7  Mẫu HS_07 -ĐƠN XIN BẢO LƯU KQ TUYỂN SINH  Mẫu HS_07 -ĐƠN XIN BẢO LƯU KQ TUYỂN SINH
8  Mẫu HS_08- ĐƠN XIN BẢO LƯU KQHT  Mẫu HS_08- ĐƠN XIN BẢO LƯU KQHT
9  Mẫu HS_09- ĐƠN XIN CẢI THIỆN ĐIỂM  Mẫu HS_09- ĐƠN XIN CẢI THIỆN ĐIỂM
10  Mẫu HS_10-ĐƠN XIN CẤP BẢNG ĐIỂM  Mẫu HS_10-ĐƠN XIN CẤP BẢNG ĐIỂM
11  Mẫu HS_11- ĐƠN XIN CẤP GIẤY TỐT NGHIỆP TẠM THỜI  Mẫu HS_11- ĐƠN XIN CẤP GIẤY TỐT NGHIỆP TẠM THỜI
12  Mẫu HS_12- ĐƠN ĐỀ NGHỊ  Mẫu HS_12- ĐƠN ĐỀ NGHỊ
13  Mẫu HS_13-ĐƠN XIN CHUYỂN ĐIỂM  Mẫu HS_13-ĐƠN XIN CHUYỂN ĐIỂM
14  Mẫu HS_14-ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP  Mẫu HS_14-ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP
15  Mẫu HS_15-ĐƠN XIN CHUYỂN NGÀNH HỌC  Mẫu HS_15-ĐƠN XIN CHUYỂN NGÀNH HỌC
16  Mẫu HS_16-ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG  Mẫu HS_16-ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
17  Mẫu HS_17-ĐƠN XIN HOÃN THI  Mẫu HS_17-ĐƠN XIN HOÃN THI
18  Mẫu HS_18-ĐƠN XIN NGHỈ HOC MÔN HỌC_MODUN  Mẫu HS_18-ĐƠN XIN NGHỈ HOC MÔN HỌC_MODUN
19  Mẫu HS_19 -ĐƠN XIN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ THEO NDD-2021  Mẫu HS_19 -ĐƠN XIN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ THEO NDD-2021
20  Mẫu HS_20-ĐƠN XIN MIỄN MÔN HỌC  Mẫu HS_20-ĐƠN XIN MIỄN MÔN HỌC
21  Mẫu HS_21-ĐƠN XIN THÔI HỌC  Mẫu HS_21-ĐƠN XIN THÔI HỌC
22  Mẫu HS_22- ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC  Mẫu HS_22- ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC
23  Mẫu HS_23-ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC MÔN  Mẫu HS_23-ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC MÔN
24  Mẫu HS_24-ĐƠN XIN RÚT HỌC PHÍ  Mẫu HS_24-ĐƠN XIN RÚT HỌC PHÍ
25  Mẫu HS_25-BIÊN BẢN HỌP LỚP  Mẫu HS_25-BIÊN BẢN HỌP LỚP
26  Mẫu HS_26-GIẤY XÁC NHẬN MẪU CHUNG  Mẫu HS_26-GIẤY XÁC NHẬN MẪU CHUNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *