Học sinh trung học cơ sở được xét tốt nghiệp lần hai như thế nào?

GDVN- Thông tư 31/2023, học sinh được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp cũng không còn ghi xếp loại giỏi, khá, trung bình như theo quy định cũ.

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT về Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, Thông tư này có hiệu lực từ 15/02/2024.

Thông tư này áp dụng trong năm học 2024-2025 vì tại Điều 2 Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT có quy định “Thông tư này thay thế Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

Việc xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở được thực hiện đến hết năm học 2023-2024.”

Chính thức bỏ xếp loại tốt nghiệp THCS từ năm học 2023-2024. Ảnh minh họa

Chính thức bỏ xếp loại tốt nghiệp THCS từ năm học 2023-2024. Ảnh minh họa

Xin được trích lược những điểm mới liên quan đến xét tốt nghiệp trung học cơ sở mà cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh cần biết.

Học sinh trung học cơ sở được xét tốt nghiệp 2 lần trong năm

Căn cứ Điều 3 Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT quy định điều kiện công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở như sau:

” Điều 3. Số lần xét công nhận tốt nghiệp trong một năm

1. Đối với các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, trong năm có học sinh học hết lớp 9, tổ chức xét công nhận tốt nghiệp nhiều nhất 02 (hai) lần. Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ nhất được thực hiện ngay sau khi kết thúc năm học. Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ hai (nếu có) được thực hiện trước khai giảng năm học mới.


Xếp loại giỏi, khá, trung bình trên bằng tốt nghiệp THCS là không cần thiết

2. Đối với các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trong năm có học sinh học hết lớp 9, tổ chức xét công nhận tốt nghiệp ít nhất 01 (một) lần ngay sau khi kết thúc năm học.” Theo đó hiểu là sẽ có 2 đợt xét công nhận tốt nghiệp đối với các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở. Nếu sau 2 lần xét mà vẫn không đủ điều kiện thì không được công nhận tốt nghiệp trong năm xét tốt nghiệp.

Như vậy, quy định này có nhiều thay đổi so với trước đây, học sinh chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở 1 lần duy nhất, quy định mới được xét tốt nghiệp trung học cơ sở 2 lần trong năm, tạo điều kiện cho các em được xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, thực hiện mục tiêu phổ cập trung học cơ sở.

Bên cạnh đó, Thông tư 31/2023, học sinh được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp cũng không còn ghi xếp loại giỏi, khá, trung bình như theo quy định cũ.

Học sinh trung học cơ sở được công nhận tốt nghiệp nếu có đủ các điều kiện sau

Tại Điều 4. Điều kiện công nhận tốt nghiệp

Học sinh được công nhận tốt nghiệp nếu có đủ các điều kiện sau:

1. Không quá 21 tuổi (tính theo năm) đối với học sinh học hết Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở; từ 15 tuổi trở lên (tính theo năm) đối với học viên học hết Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở.

Trường hợp học sinh ở nước ngoài về nước, học vượt lớp, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, thực hiện theo quy định về độ tuổi theo cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Bỏ xếp loại giỏi, khá, trung bình ở bằng tốt nghiệp THCS là phù hợp

2. Đã hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở hoặc Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở.

3. Có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này, gồm:

Đối với học sinh học hết lớp 9 tại cơ sở giáo dục trong năm tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp là học bạ học sinh.

Đối với học sinh không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này, hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp gồm:

a) Đơn đăng kí dự xét công nhận tốt nghiệp;

b) Bản sao hợp lệ giấy khai sinh hoặc căn cước công dân hoặc thẻ căn cước;

c) Bản chính học bạ học sinh hoặc bản in học bạ điện tử có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi học sinh đã học hết lớp 9. Trường hợp học sinh bị mất bản chính học bạ hoặc không có bản in học bạ điện tử thì phải có bản xác nhận kết quả rèn luyện và kết quả học tập lớp 9 của cơ sở giáo dục nơi học sinh đã học hết lớp 9.

Trưởng phòng giáo dục cấp huyện ký quyết định cấp bằng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở

Tại Điều 8. Quy trình xét công nhận tốt nghiệp

1. Cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp; thông báo công khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp, trong đó hướng dẫn cụ thể thời gian, hình thức gửi hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp cho đối tượng học sinh được quy định tại khoản 2 Điều 6 của Quy chế này trước ngày tổ chức xét công nhận tốt nghiệp ít nhất 30 ngày; tiếp nhận và chuẩn bị hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này để bàn giao cho Hội đồng.

2. Học sinh thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 6 của Quy chế này gửi hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Quy chế này đến cơ sở giáo dục có tổ chức xét công nhận tốt nghiệp theo hướng dẫn của cơ sở giáo dục.

3. Căn cứ hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp, Hội đồng tổ chức xét công nhận tốt nghiệp cho học sinh; lập biên bản xét công nhận tốt nghiệp và danh sách học sinh được đề nghị công nhận tốt nghiệp. Biên bản đề nghị công nhận tốt nghiệp phải có đầy đủ họ tên, chữ kí của các thành viên Hội đồng.


Bỏ xếp loại bằng tốt nghiệp THCS: Nên hay không?

4. Hội đồng gửi hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp cho cơ sở giáo dục trình Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp;

b) Biên bản và danh sách học sinh được đề nghị công nhận tốt nghiệp.

5. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận tốt nghiệp cho học sinh theo đề nghị của cơ sở giáo dục.

Tài liệu tham khảo:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-31-2023-TT-BGDDT-Quy-che-xet-cong-nhan-tot-nghiep-trung-hoc-co-so-581967.aspx

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Bùi Nam
Nguồn: https://giaoduc.net.vn/hoc-sinh-trung-hoc-co-so-duoc-xet-tot-nghiep-lan-hai-nhu-the-nao-post240524.gd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *