Bồi dưỡng kiến thức về An toàn – An ninh thông tin cho người dùng cuối

Cùng với những lợi ích to lớn của Internet và điện toán đám mây, hiểm họa về mất An toàn An ninh thông tin (sau đây viết tắt là ATTT) thường trực đe dọa cho mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước. Tổn thất từ những hiểm họa này to lớn hơn chúng ta tưởng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cơ quan nhà nước. Trong các sự cố về an toàn thông tin, nguyên nhân phát sinh từ sai sót của người dùng cuối chiếm tỷ lệ cao hơn nhiều so với những lý do phát sinh từ hệ thống. Do vậy, với những khoá tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về An toàn – An ninh thông tin giúp cho người dùng cuối có thể hiểu được tầm quan trọng cũng như hậu quả có thể xảy ra khi người dùng cuối không tuân thủ về ATTT. Khoá tập huấn, bồi dưỡng ATTT không chỉ cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về ATTT cho người dùng cuối không chuyên sâu về CNTT mà còn cung cấp các kiến thức cần thiết cho người dùng cuối để có thể bảo vệ mình trong công việc, các hoạt động trong cuộc sống số một cách an toàn và hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *