Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và phát triển nguồn nhân lực Truyền thông trong quản lý nhà nước

Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, với sự phát triển nhanh về Công nghệ và lan tỏa rộng trong lĩnh vực truyền thông, đặc biệt là truyền thông điện tử, truyền thông số có tác động lớn đến mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, …. Đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước đóng vai trò quan trọng, thực hiện sứ mệnh tuyên truyền, cung cấp đầy đủ, chính xác, thông tin kịp thời về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo niềm tin, sự đồng thuận cho xã hội, tạo nội lực để thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia. Chính vì thế, khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và phát triển nguồn nhân lực Truyền thông trong quản lý nhà nước nhằm tăng cường năng lực và hiểu biết cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhận thức sâu sắc về truyền thông để chỉ đạo cũng như thực hiện hiệu quả trong công tác truyền thông tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Không những thế, thông qua hoạt động truyền thông giúp cho các cơ quan nhà nước có thể xây dựng và ban hành chính sách được tốt hơn thông qua hệ thống thông tin phản hồi từ các kênh truyền thông, đặc biệt kênh thông tin điện tử, giúp phản hồi nhanh nhạy, từ đó, các cơ quan, chủ thể có thẩm quyền xây dựng và ban hành chính sách có biện pháp điều chỉnh, xây dựng và ban hành chính sách có tính khả thi. Mặt khác, truyền thông sẽ chuyển tải mọi chủ trương, chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội đến với người dân nhanh hơn, chính xác hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *