Phòng Quản lý khoa học và dự án

Chức năng và nhiệm vụ:

1. Quản lý khoa học:

 • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng khoa học của trường. Đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học;
 • Chủ trì việc hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế nội bộ tham mưu cho Ban Giám hiệu về hoạt động nghiên cứu khoa học. Tiếp nhận và triển khai các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, địa phương và cơ sở. Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học;
 • Chủ trì việc tổ chức và quản lý công tác biên soạn, biên dịch, thẩm định, giáo trình, tài liệu học tập, sách tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học;
 • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học; tổng kết, khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học;
 • Thực hiện các dịch vụ nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học về kinh tế, tài chính phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ngành Tài chính và phục vụ nhu cầu xã hội theo luật định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục;
 • Tổ chức biên tập, in ấn phát hành tạp chí, nội san, bản tin và các ấn phẩm khoa học khác về kinh tế, tài chính phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của ngành và xã hội;
 • Chủ trì và phối hợp với Phòng Công tác sinh viên, các Khoa, Bộ môn tổ chức chỉ đạo, quản lý và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên; tổ chức các hội thi sinh viên nghiên cứu khoa học trong phạm vi trường;
 • Thực hiện công tác theo dõi, tổng hợp và báo cáo về hoạt động nghiên cứu khoa học theo qui định.

2. Quản lý dự án:

 • Chủ trì lập dự toán các chi phí quản lý hạng mục, dự án đào tạo, tiến độ thực hiện, kế hoạch chi phí đào tạo, kế hoạch giải ngân đào tạo hạng mục, dự án trình Hiệu trưởng xem xét phê duyệt theo phân cấp quản lý hoặc đệ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 • Chủ trì tổ chức nghiệm thu, bàn giao các hạng mục, dự án đào tạo trực tiếp quản lý;
 • Theo dõi, giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ các hạng mục đào tạo trực tiếp quản lý;
 • Làm đầu mối đôn đốc giải quyết các vấn đề có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị và trong quá trình thực hiện các hạng mục, dự án;
 • Theo dõi và xử lý các vướng mắc trong việc thực hiện các hợp đồng và nghiệm thu liên quan đến hạng mục, dự án đào tạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *