Bồi dưỡng kiến thức về Chính phủ điện tử

Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới thống nhất trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo cụ thể, theo đó mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến 2025 được quy định tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ. Thời gian qua, Trường Trung cấp Thông tin – Truyền thông Tp.HCM đã tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về Chính phủ điện tử cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của các Sở – ban – ngành, Quận – huyện. Mục tiêu của các khoá bồi dưỡng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển Chính phủ điện tử dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; tăng cường sự công khai minh bạch, giảm được chi phí trong các hoạt động của cơ quan nhà nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *