Đào tạo dự án 2023

Danh sách học viên tham gia các lớp khóa học: https://imc.edu.vn/danh-sach-hoc-vien-tham-gia-cac-lop-khoa-hoc/

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Zoom trên điện thoại: https://youtu.be/tTqrxZIASTA

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Zoom trên máy tính: https://youtu.be/tL8oVHTwUCE

Trân trọng./.

Tải Tài liệu, Phụ lục và Phiếu đăng ký:

  1. CV58 Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn
  2. Phụ lục đính kèm CV58
  3. Mẫu đăng ký

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *