Giao Bộ Công an xây dựng Đề án thành lập cơ sở đào tạo trung cấp cho 2 trường ĐH

Ngày 31/01, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 33/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về việc đề xuất cho phép Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy và Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân được tổ chức đào tạo trình độ trung cấp.

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Công an nhân dân).

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Công an nhân dân).

Theo đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoanh nghênh Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã luôn nêu cao tinh thần tích cực, chủ động đào tạo nguồn nhân lực của đất nước trong tình hình mới.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng cơ bản thống nhất với báo cáo của Bộ Công an về sự cần thiết đào tạo nguồn nhân lực trong ngành Công an có trình độ trung cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội mà Đảng và Nhà nước đặt ra hiện nay cho ngành Công an phù hợp với đặc thù của các trường thuộc lực lượng vũ trang.

Để kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật có liên quan, Phó Thủ tướng yêu cầu, về lâu dài, Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát, nghiên cứu các Luật: Giáo dục, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để tham mưu sửa đổi bảo đảm có sự liên thông cho người học.

Trước mắt, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng Đề án thành lập các cơ sở đào tạo trình độ trung cấp thuộc Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy và Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân.

Đề án cần được xây dựng dựa trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của 2 trường Đại học này bảo đảm phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ thẩm định hoặc xem xét đến phương án liên kết đào tạo giữa 2 cơ sở giáo dục đại học này với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tổ chức đào tạo cấp bằng trung cấp cho người học.

Tường San
Nguồn: https://giaoduc.net.vn/giao-bo-cong-an-xay-dung-de-an-thanh-lap-co-so-dao-tao-trung-cap-cho-2-truong-dh-post240836.gd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *